admin

07/06/2016

היצואן תמיד אחראי לתשלום דמי הובלה

בית המשפט לערעורים בארה”ב פסק בשנה האחרונה כי יצואן אחראי לשלם דמי הובלה לחברת הספנות בגין הובלת מטעניו למרות שסוכן השילוח מטעמו וחברת הספנות חתמו על […]
07/06/2016

אחריותו של המוביל הימי למטען המתואר בשטר המטען

אחריותם המשפטית של המובילים הימיים מבוססת על כללי האמנה הבינלאומית לאיחוד תקנות מסוימות בעניין שטרי מטען משנת 1924 וכללי פרוטוקול האג משנת 1968 (כללי האג- וויסבי), […]
07/06/2016

החבות בדמי השהיית מכולות

החבות בדמי השהיית מכולות (DEMURRAGE) מהווה מקור לא אכזב לחילוקי דעות וחיכוכים בין חברות הספנות וסוכני האונייה מטעמן, לבין הלקוחות: היבואנים או סוכני המכס וחברות השילוח […]
07/06/2016

חיוב בתשלום השתתפות עצמית בביטוח אחריות מקצועית

משלחים בינלאומיים וסוכני מכס רבים מבטחים עצמם בביטוח אחריות מקצועית מפני תביעות הנוגעות לאחריותם המקצועית כגון נזק למטענים, טעויות סיווג וכיוצ´. חלק לא מבוטל מהתביעות המוגשות […]