admin

07/06/2016

אחריות המשלח הבינלאומי- עקרונות הטלת האחריות ודרכי הקטנת הסיכון

הקדמה מהם גבולות אחריותו של המשלח הבינלאומי? מהי החשיפה ומהם הסיכונים שהוא נוטל על עצמו בעת טיפולו בשילוחו של מטען, ביבוא או ביצוא? כיצד ניתן לצמצם […]
07/06/2016

גילוי דעת: שחרור טובין שלא כנגד שטר מטען

לאחרונה נתקלו במספר מקרים בהם סוכני מכס שחררו טובין שלא כנגד שטרי מטען מקוריים. על פי כללי הסחר הבינלאומי, מסירת פקודת המסירה נעשית אך ורק כנגד […]
07/06/2016

אחריותו המורחבת של סוכן המכס

מטבע הדברים שנותני שירותים אחראים כלפי לקוחותיהם לטיב השירותים שניתנו. לעיתים מרחיב הדין את אחריותם של בעלי מקצוע מסויימים ומטיל עליהם חובות אמון גם כלפי הרשויות. […]
07/06/2016

הגבלת אחריותו של בלדר

פסק דין שניתן בחודש ינואר האחרון, בעניינה של חברת הבלדרות DHL (ת”א 51761/03), פורש כמונע את החלתן של האמנות הבינלאומיות, אמנות ורשה והאג, על משלחים בינלאומיים, […]