admin

07/06/2016

הימאלאיה – Himalaya Clause

Himalaya Clause הנו סעיף שמרחיב את ההגנות והגבלות האחריות של המוביל גם על צדדים שלישיים שאינם צד לחוזה ההובלה. בשטרי המטען השונים קיימים נוסחים שונים של […]
07/06/2016

הזהרו בזכויות קנין רוחני

קנין רוחני הוא בעלות בנכסים בלתי מוחשיים, כגון זכות יוצרים (COPYRIGHT), סימן מסחר (TRADEMARK), פטנט, מדגם (DESIGN), זכות מטפחים (שעניינה פיתוח של זני צמחים מיוחדים), מוניטין […]
07/06/2016

מחשבה מפוכחת על חומרים מסוכנים

לאחרונה פורסם כי בית המשפט הגבוה של העם בבייג´ין, חייב יצואן לשלם סך של 65 מליון דולר למבטחי מטוס, כפיצוי על נזק שנגרם למטוס במהלך ההובלה […]
07/06/2016

חיוב יבואן בחסר מס עקב טעות בסיווג של סוכן המכס

לעיתים, המכס מחייב יבואנים בחסר מס בטענה, כי סוכני המכס של היבואנים טעו בסיווג הנכון של הטובין. היבואנים מצדם, טוענים, כי הם פטורים מתשלום חסר מס […]