פסק דין חדשני- המשלח הבינלאומי זכאי להגנות של מוביל אווירי כולל תקופת התיישנות מקוצרת

בית המשפט אישר פסק בורר המחייב חברת שילוח לשלם בגין שירותי second
07/06/2016
החלטה חדשה: הנטל להוכיח שטובין מיובאים הם מזוייפים מוטל על בעל זכויות הקנין הרוחני, גם בהליך של תביעה להחזרת התפוס
07/06/2016
בית המשפט אישר פסק בורר המחייב חברת שילוח לשלם בגין שירותי second
07/06/2016
החלטה חדשה: הנטל להוכיח שטובין מיובאים הם מזוייפים מוטל על בעל זכויות הקנין הרוחני, גם בהליך של תביעה להחזרת התפוס
07/06/2016

פסק דין חדשני- המשלח הבינלאומי זכאי להגנות של מוביל אווירי כולל תקופת התיישנות מקוצרת

פסק דין חדשני קובע כי המשלח הבינלאומי, שיוצג על ידי עו"ד רועי גלעד ממשרד גרוסמן זינגר גלעד ושות’, זכאי להגנות של מוביל אווירי, לרבות תקופת התיישנות מקוצרת של שנתיים. הוראת ההתיישנות המקוצרת על פי אמנת ורשה חלה על משלח בינלאומי וגוברת על הוראות חוק ההתיישנות הכללי כך שלא ניתן להתגבר עליה גם לא במסגרת תביעה שכנגד.

ביום 10.2.2010 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב הדוחה על הסף תביעה של יצואן נגד משלח בינלאומי שיוצג על ידי משרדנו בגין איחור של משלוח לתערוכה בחו"ל. בית המשפט פסק כי המשלח הבינלאומי שימש כמוביל אווירי וכי אחריותו כפופה לאמנת וורשה הקובעת תקופת התיישנות מקוצרת של שנתיים.

המשלח הבינלאומי סיפק שירותי שילוח בינלאומי לצורך ייצוא אווירי של משלוח לתערוכה בארה"ב. לטענת היצואן נגרמו לו נזקים מאחר והמשלוח הגיע באיחור ולפיכך סירב לשלם למשלח הבינלאומי את התמורה שהגיעה לו עבור שירותיו. המשלח הבינלאומי הגיש תביעה כספית נגד היצואן לתשלום החוב. היצואן הגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד בטענה כי נגרמו לו נזקים כתוצאה מהאיחור בהגעת המשלוח. התביעה שכנגד הוגשה לאחר שחלפו למעלה משנתיים ממועד הגעת המשלוח ליעדו.

המשלח הבינלאומי הגיש בקשה לדחייה על הסף של התביעה שכנגד מחמת התיישנות. המשלח טען כי שימש כמוביל חוזי וכי היחסים בינו לבין היצואן כפופים לאמנת וורשה הקובעת תקופת התיישנות של שנתיים, הן לפי חוק תובלה אווירית והן לפי תנאי שטר המטען שהמשלח הוציא בגין ההובלה. המשלח הוסיף וטען כי הוראות האמנה הקובעות תקופת התיישנות מקוצרת גוברות על הוראות חוק ההתיישנות הכללי.

היצואן טען כי התביעה שהגיש לא התיישנה לאור סעיף 4 לחוק ההתיישנות הקובע כי "מקום בו מדובר בתביעה שכנגד אשר הוגשה כנגד תביעה אשר לא התיישנה, לא תישמע טענת התיישנות בגינה". עוד טען היצואן כי המשלח הבינלאומי אינו "מוביל אווירי" כהגדרתו באמנת וורשה ועל כן האמנה איננה חלה על המקרה הנדון.

בית המשפט, כאמור, קיבל את טענות המשלח הבינלאומי ודחה את התביעה שכנגד על הסף. בית המשפט פסק כי הוראות אמנת וורשה בדבר תקופת התיישנות מקוצרת גוברות על הוראות סעיף 4 לחוק ההתיישנות והפנה בעניין זה לפסיקת בית המשפט העליון בד"נ 36/84 רג’ין טייכנר נ’ איר-פרנס נתיבי אוויר צרפתיים: "האמנה לאיחוד כללים מסויימים בדבר תובלה אוירית בינלאומית (להלן – אמנת ורשה) קובעת בסעיף 29(1), כי הזכות לדמי נזק פוקעת, אם לא תוגש תביעה תוך שנתיים. הוראה זו הוחלה בישראל על-ידי חוק התובלה האווירית, תשכ"ב- 1962(להלן – חוק התובלה). האם בחישוב תקופה זו יש להתחשב בהוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, אשר יש בהן כדי להאריך את תקופת השנתיים? שאלה זו הועמדה להכרעתו של בית המשפט העליון (ע"א 20/83, ר"ע 371/83*). בית המשפט העליון (השופטים ד’ לוין, בך, נתניהו) השיב על השאלה בשלילה, תוך שנקבע, כי התקופה הקבועה באמנת ורשה היא "אבסולוטית ולא ניתן להאריכה על-פי הכללים של הדין המקומי"."

זאת ועוד, בית המשפט פסק כי המשלח הבינלאומי שימש "כמוביל אווירי". בהקשר זה, בית המשפט הפנה להגדרת המונח "תובלה" בתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977: "תובלה" – תובלה מסחרית לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה או טיסה לצרכי עסק או מתן שירות" ופסק כי המשלח הבינלאומי הוא גוף מסחרי המקבל תמורה בעבור הובלת טובין באמצעות כלי טיס ומבצע תובלה אווירית כמשמעותה בחוק התובלה ובאמנה. 

כמו כן, בית המשפט הוסיף כי הפירוש לפיו משלח אינו עוסק בתובלה אווירית אינו מתקבל על הדעת והסתמך בהקשר זה על פסיקת בית המשפט בת"א (חי’) 7744/05 שפי תעשיות אופטיקה בע’’מ נ’ לישראל בע’’מ .D.H.L.

לדעתנו פסק הדין חשוב ממספר טעמים: ראשית, בית המשפט קובע באופן מפורש כי משלח בינלאומי שמשמש כמוביל חוזי לצורך ייצוא אווירי של משלוח לחו"ל כפוף למגבלות האחריות של אמנת וורשה כולל תקופת התיישנות מקוצרת. שנית, למיטב ידיעתנו, פסק הדין קובע לראשונה כי הוראות ההתיישנות באמנה גוברות על סעיף 4 לחוק ההתיישנות הקובע כי לא תישמע טענת התיישנות נגד תביעה שכנגד אם התביעה העיקרית לא התיישנה. לאור פסיקה זו, תביעת לקוח נגד משלח בינלאומי ששימש כמוביל אווירי התיישנה לאחר שנתיים גם אם התביעה הוגשה כתביעה שכנגד במסגרת תביעה עיקרית של משלח נגד לקוח בגין חוב כספי (לגביה חלה תקופת התיישנות של 7 שנים).

בית המשפט דחה את התביעה על הסף וחייב את היצואן בהוצאות משפט בסך של 2,500 ₪ + מע"מ.

ת.א. 161220-09 שלום ת"א עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ (באמצעות עו"ד רועי גלעד ממשרד גרוסמן זינגר גלעד ושות’) נגד ברזילי מעצבים בע"מ (באמצעות עו"ד אהרון קאופמן משרד אפשטיין חומסקי אוסנת ושות’).

עו"ד רועי גלעד

תפריט נגישות