כללי רוטרדם 2009- מנקודת מבטם של המשלחים הישראליים

המשלוח לא הגיע ארצה- התביעה נגד המשלח הבינלאומי נדחתה
07/06/2016
החלת הגנות מוביל אווירי לסוכן שילוח
07/06/2016
המשלוח לא הגיע ארצה- התביעה נגד המשלח הבינלאומי נדחתה
07/06/2016
החלת הגנות מוביל אווירי לסוכן שילוח
07/06/2016

כללי רוטרדם 2009- מנקודת מבטם של המשלחים הישראליים

לפני מספר חודשים האסיפה הכללית של האו"ם אימצה אמנה חדשה להובלה ימית בינלאומית – Convention on Contracts for the international Carriage of goods Wholly or Partly by Sea"" שאמורה להחליף את אמנת האג משנת 1924, על תיקוניה השונים. האמנה החדשה, המכונה "כללי רוטרדם," מתוכננת להיחתם ברוטרדם בחודש ספטמבר 2009. כללי רוטרדם יכנסו לתוקף רק לאחר שנה מהמועד שבו עשרים מדינות תאשררנה כללים אלו.

אין ספק כי כללי רוטרדם משנים את מצבם המשפטי של בעלי המטענים ושל המובילים הימיים כפי שהוא כיום לפי אמנת האג, בכל הקשור להובלה ימית בינלאומית. במאמר זה נתייחס להשלכות החשובות לדעתנו, של כללי רוטרדם על מעמדם המשפטי של המשלחים הבינלאומיים בישראל.

אמנת האג נחתמה בשנת 1924 ותוקנה מספר פעמים במהלך השנים. לאור השינויים הרבים שאירעו במהלך המאה האחרונה בתחום הסחר הבינלאומי העולמי, לרבות ההובלה המשולבת הבינלאומית, הוחלט על ידי ארגון האו"ם לקבוע כללים חדשים מתוך כוונה לשפר את יעילות ההובלה הבינלאומית ולסייע ביצירת הזדמנויות לשחקנים חדשים בתחום.

בניגוד לאמנת האג שהיא קצרה ופשוטה להבנה יחסית, כללי רוטרדם משתרעים על פני 18 פרקים הכוללים 96 סעיפים, בחלקם מורכבים ואינם פשוטים להבנה. עובדה זו עלולה לגרום לפרשנויות שונות שתפגענה בתכלית של הכללים – יצירת אחידות דין- ובכך, להשיג את התוצאה ההפוכה מזו שהכללים התכוונו להשיג מלכתחילה.

באופן כללי, ניתן לומר כי בהשוואה לאמנת האג, השינויים בכללי רוטרדם נוטים לטובתם של בעלי המטענים על חשבונם של המובילים הימיים. 

כך לדוגמא, כללי רוטרדם מגדילים את מגבלת האחריות של המובילים ל- 875 SDR ליחידה או 3 SDR לק"ג (לפי הגבוה ביניהם), מטילים על המובילים אחריות למועד הגעה של המטען בשווי של פעמיים וחצי מדמי ההובלה ומאריכים את תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לשנתיים.

בעוד שמבחינתם של המובילים הימיים, כללי רוטרדם מרחיבים את היקף אחריותם לעומת אמנת האג, נשאלת השאלה מהי נפקותם של כללי רוטרדם כלפי המשלחים הבינלאומיים ואחריותם כלפי בעלי המטענים.

על פי כללי רוטרדם "מוביל" משמעו אדם שמתקשר בחוזה הובלה לפיו הוא מתחייב להוביל סחורה בהובלה ימית או הובלה משולבת הכוללת גם קטע הובלה ימי. בניגוד לאמנת האג שחלה (על פי הגדרתה) על בעלים או חוכרים של אוניות, כללי רוטרדם חלים על כל גורם שמתחייב חוזית לבצע הובלה ימית, כאמור, בין בעצמו ובין באמצעות מישהו אחר. יחד עם זאת, כללי רוטרדם מבהירים כי הם לא יחולו על מי שפועל כסוכן או שלוח מטעם בעל המטען ואינו לוקח על עצמו את ההובלה.

לדעתנו, כללי רוטרדם יחוללו שינוי דרמטי במעמדם המשפטי בישראל של המשלחים הפועלים כמובילים חוזיים, אם וכאשר כללי רוטרדם יכנסו לתוקף מחייב, שהרי זו הפעם הראשונה שבה אחריותם של המשלחים הישראלים הפועלים כמובילים חוזיים תהיה מעוגנת בחוק. (חשוב לסייג, כי כוונת הדברים היא למשלחים בינלאומיים שלוקחים על עצמם התחייבות חוזית להוביל את המטען עבור בעל המטען (פועלים כמוביל חוזי) ולא למשלחים המשמשים כסוכן, המתאם את ההובלה עם מוביל ימי המתקשר ישירות עם בעל המטען בחוזה הובלה).

אם בעולם לא מדובר בחידוש משמעותי מבחינתם של המשלחים, מכיוון שעל פי הדינים הקיימים בעולם, ממילא, אחריותם של המשלחים הפועלים כמוביל חוזי ומתחייבים חוזית לביצוע הובלה ימית, מוגבלת לפי מגבלות האחריות על פי אמנת האג, הרי שבישראל הדבר אינו מובן מאליו כלל ועיקר והמצב המשפט אינו ברור דיו.

אמנם, חלק גדול מפסקי הדין בארץ מקבלים את האבחנה העקרונית, לפיה, משלח הפועל כסוכן, המתאם את ההובלה כשלוח של בעל המטען, אינו אחראי אישית לביצוע ההובלה ואלו, משלח שלקח על עצמו את ההובלה (מוביל חוזי) אחראי לביצוע ההובלה, אך ככזה, גם זכאי ליהנות מההגנות החלות על המוביל הימי לפי אמנת האג. יחד עם זאת, קיימת פסיקה הקובעת כי משלח שלקח על עצמו התחייבות להוביל (אם באמצעות שטר מטען או מסמך התקשרות אחר) והוא משמש כמוביל חוזי, אינו זכאי ליהנות מההגנות החלות על מוביל ימי לפי אמנת האג מאחר והמשלח הבינלאומי אינו עונה להגדרת "מוביל" על פי האמנה.

אין ספק כי ההגדרה הרחבה של "מוביל" בכללי רוטרדם (כל אדם שמתקשר בחוזה הובלה לפיו הוא מתחייב להוביל סחורה בהובלה ימית או הובלה משולבת הכוללת גם קטע הובלה ימי) חלה גם על משלחיים בינלאומיים הפועלים כמוביל חוזי, דבר שיגרום להסרת העמימות המאפיינת כיום את גדרי אחריותו של המשלח הבינלאומי בישראל, עמימות היוצרת ריבוי התדיינויות משפטיות ופסיקות סותרות.

זאת ועוד, כללי רוטרדם יוצרים (באופן עקרוני) אחידות דין בין המובילים הימיים והמשלחים הבינלאומיים הפועלים כמוביל חוזי, דבר המתחייב מנקודת מבטם של המשלחים. נכון להיום, המשלח הישראלי חשוף לתביעה מול הלקוח כאשר המוביל הימי שהחזיק במטען וגרם בעצמו לנזק מוגבל באחריות והמשלח לא יוכל להישפות ממנו. למשלח אין יכולת שיפוי מהמוביל הימי בסכום שיחויב כלפי הלקוח אם לא תוגבל אחריותו, כאמור. אין הגיון שהחשיפה של המשלח כלפי הלקוח תהיה שונה מהחשיפה שיש ללקוח מול המוביל בפועל. שלילת השוויוניות כיום מקפחת את המשלח ולא את הלקוח. השוואת המשלח למוביל תעניק למשלח יכולת שיפוי מהמוביל Back to Back בדיוק באותו סכום שבו הוא יחויב מול הלקוח. נוכח חוסר הוודאות המשפטי חברות ביטוח מסרבות לבטח משלחים בביטוח אחריות ואלו שמסכימות דורשות סכומים גבוהים מאוד. הגבלת האחריות של המשלחים והשוואתם לזו של המובילים הימיים תביא לתחרות בין המבטחים ולהקטנת הפרמיה. חוסר ודאות המשפטי גורם גם לחוסר ודאות אצל מבטחי המטען בעניין זכות התחלוף. כל זאת ישתנה אם וכאשר כללי רוטרדם יאושרו בישראל

נקודה נוספת שראוי לציין היא היקף תחולתם של כללי רוטרדם. בעוד שאמנת האג מתייחסת לקטע ההובלה הימי (למרות שחברות ספנות מבצעות גם הובלות משולבות) ואמנת וורשה (החלה בהובלה אווירית בינלאומית) מחילה את האמנה, באופן עקרוני, על קטע ההובלה האווירי, הרי שכללי רוטרדם מוחלים על כל פרקי ההובלה המשולבת ובלבד שהם כוללים פרק הובלה ימי.

לסיכומו של דבר, ניתן לומר כי כללי רוטרדם מגדילים את היקף אחריותם של המובילים הימיים כלפי בעלי המטענים על פי אמנת האג ומגדילים את היקף אחריותם של המשלחים הבינלאומיים הפועלים כמובילים חוזיים במקומות אחרים בעולם בהם אחריותם של המשלחים כפופה לאמנת האג.

מאידך, מבחינתם של המשלחים בישראל, כללי רוטרדם יגדירו לראשונה באופן ברור ומחייב את גדרי אחריותם של המשלחים שבחרו לפעול כמובילים חוזיים. אם כיום משלח בינלאומי שלוקח על עצמו התחייבות חוזית לביצוע ההובלה לא יכול לדעת בוודאות מהו היקף אחריותו ואיזה סיכון הוא לוקח על עצמו, הרי שאם וכאשר כללי רוטרדם יוחלו בישראל, המשלח הישראלי יוכל לדעת מהו היקף אחריותו כלפי בעל המטען. עובדה זו, כשלעצמה, תסיר את העמימות הקיימת בכל הנוגע לאחריותם של המשלחים הפועלים כמובילים חוזיים ותיצור תיאום ציפיות, וודאות ואחידות דין בכל הקשור לשיתוף הפעולה העסקי בין המשלחים לבין לקוחותיהם. הגדרת זכויותיו וחובותיו של המשלח הבינלאומי בחוק יסייעו גם למשלח עצמו לבצע הערכות נכונות בדבר הסיכונים שהוא לוקח על עצמו כאשר הוא מתחייב כלפי לקוחותיו לבצע הובלה כמוביל חוזי לעומת התועלת שהוא מפיק מכך. כל שנותר כעת הוא להמתין ולראות האם כללי רוטרדם יצאו מן הכוח אל הפועל.

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות