המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני

בית המשפט המחוזי: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיוני" ולחסוך באגרת בית משפט ע"י הגשת תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד המכס, כשניתן להגיש תביעה כספית
07/06/2016
סוכן מכס טעה – היבואן ישלם (ולא סוכן המכס)
07/06/2016
בית המשפט המחוזי: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיוני" ולחסוך באגרת בית משפט ע"י הגשת תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד המכס, כשניתן להגיש תביעה כספית
07/06/2016
סוכן מכס טעה – היבואן ישלם (ולא סוכן המכס)
07/06/2016

המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני

לפני מספר ימים, הודיעה רשות המכס על עדכון נוהל קניין רוחני שהוציא המכס [פרק 15 לאוגדן מכס (סחר חוץ)] ומתפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים, באופן שבוטלו הסעיפים בהוראת הנוהל שקבעו כי רשות המכס אינה חייבת, ביחס ל"משלוח קטן", לנהוג על פי הפרוצדורה הקבועה בסעיף 200א-ה לפקודת המכס. המדובר בשינוי מהותי וחשוב ביחס לאופן טיפולה של רשות המכס בטובין מיובאים החשודים כמפרי זכויות קנין רוחני.

עד יום 1.1.2000, יכלה רשות המכס לתפוס טובין שיובאו לישראל ושהיו חשודים בהפרת זכויות קניין רוחני, על פי דברי חקיקה שונים, כגון ובעיקר חוק הגנת הצרכן. ואולם, הסדרים אלה לא נתנו מענה למגוון רחב של בעיות. בעיקר, היה צורך בקביעת מנגנוני איזון בין זכויותיו של בעל הזכויות, הטוען לפגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלו, לבין זכויות היבואן אשר ייבא את הטובין ואשר תפיסת הטובין, עליהם שילם במיטב כספו, פוגעת בזכות הקניין שלו. חשוב לזכור, בהקשר זה, כי בעל זכויות הקניין הרוחני (בעל המותג, הנמצא בחו"ל) קשור בקשר חוזי עם היבואן הרשמי לישראל, ולכן יש לו אינטרס מסחרי להגן על המונופולין של היבואן הרשמי, על מנת שלא יצטרך להתחרות בתנאי שוק חופשי עם מתחרים (יבואנים מקבילים) ויוכל, באופן זה, להגדיל את רווחיו. 

ביום 1.1.00, נכנס לתוקף החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני-בהתאמה להוראות הסכם הטריפס, התש"ס-1999, אשר הביא לתיקון נרחב של דיני הקניין הרוחני בישראל וכן לתיקון פקודת המכס בנושאים הקשורים ליבוא ולקניין רוחני. תיקון חקיקה זה בא בעקבות התחייבותה של מדינת ישראל להתאים את חוקיה לדרישות המוגדרות בהסכם הטריפס (TRIPS= Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Riights). במסגרת התיקון לחוק, הוספו לפקודת המכס הסעיפים 200א-ה. סעיפים אלה, קובעים פרוצדורה ספציפית לטיפול, מצד המכס, בטובין החשודים כמפרי זכויות קניין רוחני. הם קובעים גבולות וסייגים לאופן הפעלת שיקול הדעת ע"י המכס, במסגרת סמכותו המנהלית, לטפל בטובין החשודים כמפרי זכויות קניין רוחני, תוך קביעת מערכת ברורה של לוחות זמנים ושל איזונים המבטיחים "רצינות" מצד בעל זכויות הקניין הרוחני הטוען כי זכויותיו הופרו, ובכך צמצום האפשרות לפגיעת סרק ביבואנים. כך למשל, חיובו של בעל הזכויות למסור למכס ערבות בנקאית כתנאי להמשך עיכוב הטובין וכך, למשל, חיובו להגיש תביעה כנגד היבואן תוך 10 ימי עבודה, הכל כתנאי להמשך עיכוב הטובין. 

אלא מאי, רשות המכס הוציאה ופרסמה נוהל קניין רוחני שמטרתו הסדרת פעולות אגף המכס בתחום מניעת הסחר בטובין הפוגעים בזכויות קניין רוחני. הנוהל כלל, בין השאר, הוראות וסעיפים שהתייחסו ל"משלוח קטן", שהוגדר בנוהל כמשלוח שבו "ערכם וכמותם של הטובין נמוכים יחסית, על פי שיקול דעתו של גובה המכס". ביחס ל"משלוח קטן", קבע הנוהל כי אין הכרח לנהוג על פי הוראות סעיף 200א ואילך לפקודת המכס. הנוהל קבע כי אם מדובר ב"הפרה בוטה", יפעיל גובה המכס הליכי חילוט והחרמה, ללא צורך בפניה לבעל זכויות הקנין הרוחני (בעל המותג) או בהתערבותו. אם יש ספק לגובה המכס בדבר היות הטובין מפרים, ידרוש גובה המכס מבעל הזכויות חוות דעת בכתב בדבר היות הטובין מפרים וכן התחייבות שלו להצטרף כצד לתביעה לצד אגף המכס, אם יגיש היבואן תביעה משפטית כנגד אגף המכס להחזרת התפוס. 

הוראת נוהל זו נראתה כחריגה מסמכות מצד רשות המכס וכעומדת בסתירה לרעיון העומד בבסיס החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני וכיוצרת אפליה קשה ובלתי מוצדקת בין יבואנים שייבאו "משלוח גדול" החשוד כמפר זכויות קניין רוחני, שבעניינם יופעל סעיף 200א ואילך, לבין יבואן של "משלוח קטן" החשוד כמפר זכויות קניין רוחני, שבעניינו יופעלו הליכי חילוט והחרמה. המשמעות היא שאם לא ימסור בעל הזכויות ערבות בנקאית ולא יגיש תביעה משפטית כנגד היבואן, המשלוח הגדול ישוחרר, בעוד כנגד המשלוח הקטן יופעלו הליכי חילוט והחרמה והיבואן יהיה חייב ליזום הליך של תביעה משפטית להחזרת התפוס. 

בפועל, היות והנוהל התייחס למשלוחים קטנים, שערכם, בדרך כלל, אינו גבוה, העדיפו היבואנים, הרבה פעמים, "להקריב" את המשלוח ולא לנקוט בהליך משפטי יקר וארוך נגד המכס להחזרת התפוס. 

משך שנים, ניטשה מחלוקת בין רשות המכס לבין יבואנים ובאי כוחם, ובהם הח"מ, ביחס לחוקיותו של "נוהל משלוח קטן". 

לאחרונה, הובא הענין לפתחם של בתי המשפט. בשני הליכים מתח כב’ השופט צרפתי מבית משפט השלום בנצרת ביקורת נוקבת על "נוהל משלוח קטן" והורה על שחרור טובין שנתפסו מכוחו (ת.א. 1003/06 ות.א. 1348/07 בש"א 1420/07; 2497/07). 

בימים אלה, כאמור, הודיעה רשות המכס כי נוהל קניין רוחני עודכן, באופן שבוטל "נוהל משלוח קטן". כפועל יוצא מכך, בוטלה האבחנה בין משלוח קטן למשלוח גדול וביחס לכל משלוח החשוד כמפר זכויות קניין רוחני יופעלו הוראות סעיף 200א-ה לפקודת המכס, באופן שבעל זכויות הקניין הרוחני הטוען כי זכויותיו הופרו, יצטרך להפקיד ערבות בנקאית ולהגיש תביעה כנגד היבואן, תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, ואם לא כך יעשה, ישוחרר המשלוח. 

הנוהל המתוקן כולל הוראה על פיה במקרים קיצוניים וייחודיים הקבועים בה, יהא המכס רשאי לנקוט הליכי חילוט והחרמה כנגד משלוח החשוד בהפרת זכויות קניין רוחני, אך לא גודל המשלוח הוא הקריטריון! 

כן נקבע כי הנוהל המעודכן מתפרסם לתקופת נסיון של שנה, ובמהלכה ייבחן מחדש.

עו"ד חיה זינגר

תפריט נגישות