גילוי דעת: שחרור טובין שלא כנגד שטר מטען

אחריותו המורחבת של סוכן המכס
07/06/2016
אחריות המשלח הבינלאומי- עקרונות הטלת האחריות ודרכי הקטנת הסיכון
07/06/2016
אחריותו המורחבת של סוכן המכס
07/06/2016
אחריות המשלח הבינלאומי- עקרונות הטלת האחריות ודרכי הקטנת הסיכון
07/06/2016

גילוי דעת: שחרור טובין שלא כנגד שטר מטען

לאחרונה נתקלו במספר מקרים בהם סוכני מכס שחררו טובין שלא כנגד שטרי מטען מקוריים.

על פי כללי הסחר הבינלאומי, מסירת פקודת המסירה נעשית אך ורק כנגד הצגת שטרי מטען מקוריים המתייחסים לטובין, כך שרק מי שמחזיק בידו את שטרי המטען המקוריים רשאי לקבל את הטובין נשוא אותם שטרי מטען.

מי שמשחרר מטען למי שאין בידו שטרי מטען מקוריים, חשוף לתביעה מצד המחזיק בשטרי המטען המקוריים. מצב זה נובע ממהותו של שטר המטען המשמש מספר מטרות ובין היתר הוא מסמך המעיד על זכות החזקה בטובין הרשומים בו, לאמור, מי שמחזיק בשטר המטען המקורי הוא בעל הזכות לקבל את המטען.

בעסקות אשראי דוקומנטרי, שבהן מעמיד הבנק ליבואן אשראי לרכישת הטובין המיובאים, נהוג כי שטר המטען המקורי משמש כבטוחה בידי אותו הבנק, עד למועד בו ישלם היבואן, מקבל האשראי, לבנק את סכום האשראי. בהחזיקו בשטר המטען המקורי שולט למעשה הבנק בטובין ומונע את מסירת החזקה בהם ליבואן, כל עוד לא נפרע האשראי שהעמיד לו. כפועל יוצא, אם נמסר המטען ליבואן כששטר המטען המקורי עודנו בידי הבנק, מאבד למעשה הבנק את הבטוחה שבידו והוא נחשף לסיכון שהיבואן לא יפרע את ההלוואה.

אסור לשחרר טובין שלא כנגד שטרי מטען מקוריים גם אם ניתן מכתב ערבות מהיבואן. זאת, הן כאשר סוכן המכס פדה את פקודת המסירה מסוכן האנייה כמשלח בינלאומי ומשחרר בעצמו את הטובין ליבואן והן כאשר סוכן המכס משמש כשלוח של היבואן לצורך שחרור הטובין מסוכן האנייה.

בהקשר זה קבע בית המשפט העליון, כי סוכן המכס אינו פועל בחלל ריק; הוא גורם מקצועי המכיר את הנהלים לשחרור מטענים מהנמל ומודע לנורמות הקיימות בענף. סוכן המכס חייב להקפיד על כללי הסחר הבינלאומי המקובלים, המבטאים את סטנדרט ההתנהגות המקצועית. סוכן המכס מודע וחייב להיות מודע, לדרישה להציג שטר מטען מקורי כתנאי למסירת המטען ליבואן; הוא ער לחשיבות הרבה של שטרי מטען מקוריים כבטוחות בידי גופים המעניקים אשראי ליבואנים. סוכן המכס צריך לצפות את הפגיעה במחזיק שטר המטען המקורי, המאבד את הבטוחה שלו, כאשר המטען משוחרר ללא הצגת שטר המטען המקורי.

בית המשפט קבע כי סוכן המכס הפר את חובת הזהירות שחב כלפי הבנק בכך שפעל באופן בלתי סביר, שיחרר את המטען ומסר אותו לידי היבואן ביודעו כי היבואן אינו אוחז בשטרי המטען המקוריים.

מנוסח מכתבי הערבות, עולה בעליל שכל המעורבים, לרבות סוכן המכס, היו מודעים לסיכונים הטמונים בשחרור המטען שלא על פי שטר המטען המקורי ולאפשרות שצדדים שלישיים יתבעו את מי ששחרר את המטענים בדרך בלתי תקינה זו.

המסקנה העולה מחייבת הקפדת יתר על שחרור טובין, בהתאם לכללי הסחר הבינלאומי, תוך מודעות לכך שאי הקפדה על הכללים והנהלים המקובלים תחשוף את סוכן המכס לסיכון שיחוייב בנזקים שיגרמו למי שיפגע משחרור הטובין בדרך בלתי תקינה.

חובת הזהירות של סוכן המכס איננה מצומצמת אך ורק כלפי לקוחותיו וכלפי רשויות המכס אלא הורחבה, כאמור, גם לגורמים נוספים בעלי זיקה או זכויות במטען שסוכן המכס מטפל בו.

ידוע, כי ישנם מקרים בהם קיים צורך דחוף לשחרר, ללא דיחוי, מטענים ימיים כבדים מהנמל, במסירה אישית ליבואן, על מנת לחסוך את ההוצאות הכבדות הכרוכות באחסנת הטובין במחסני הנמל. לעיתים לא ניתן להמציא בשלב זה את שטר המטען המצוי בדרכו מהיצואן בחו"ל אל הבנק נותן האשראי.

לאור האמור לעיל, שחרור המטען במקרים אלו, ללא שטר המטען המקורי, עלול לגרום לכך שסוכן המכס יהיה שותף לאחריות בגין הנזק שעלול להיגרם למי שמחזיק בשטרי המטען המקוריים.

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים.

תפריט נגישות