בית משפט דחה תביעה כנגד סוכן מכס שמסר המטען לשלוח של בעלת המטען

מישהו נתן לך חבילה להעביר?
07/06/2016
חיוב משלח זר בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת תביעתו בבית משפט
07/06/2016
מישהו נתן לך חבילה להעביר?
07/06/2016
חיוב משלח זר בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת תביעתו בבית משפט
07/06/2016

בית משפט דחה תביעה כנגד סוכן מכס שמסר המטען לשלוח של בעלת המטען

בית משפט השלום בעכו קבע כי סוכן המכס יכול להסתמך על שטרי המטען המקוריים שמוצגים בפניו וכי לא מוטלת על סוכן המכס החובה לבדוק לעומק את זכותו של מחזיק שטר המטען.

במסגרת הסקירה המשפטית של עו"ד שמואל גרוסמן בפני האסיפה הכללית של ארגון התאגידים, הוצג פסק הדין שניתן בימים אלו על ידי בית משפט השלום בעכו בעניין אחריותו של סוכן המכס, חב’ עתיד, למסירת המטען לידי מי שזכאי לקבלו. בין הנוכחים בכנס האסיפה הכללית היה גם יהודה קניאס, מנכ"ל מנטפילד כיום, ששימש מנכ"ל עתיד בעת האירועים הנ"ל.

נציין כי מר קניאס היה עד מרכזי במשפט ועדותו סייעה לדחיית התביעה כנגד סוכן המכס בנסיבות העניין. קניאס הציג למשתתפי הכנס את נקודת מבטו כמנהל סוכן המכס וכעד מרכזי בפרשה.

כאמור, נציין כי פסק דין שניתן לפני מספר ימים על ידי השופטת ג’ני טנוס בבית משפט השלום בעכו דן באחריותו של סוכן המכס לשחרור ומסירת המטען לידי מי שזכאי לקבלו.

באותו עניין, מסר סוכן המכס את המטען שלא לידיה של היבואנית- לקוחתו, אלא לידי אדם פרטי. היבואנית הגישה כנגד סוכן המכס, וכנגד גורמים נוספים, תביעה כספית בגין הנזקים שנגרמו לה, לטענתה, כתוצאה משחרור המטען שלא לידיה, שלא כדין ושלא כמוסכם. בית המשפט נדרש לשאלה האם נהג סוכן המכס כדין בשחרור ומסירת המטען.

על פי עובדות המקרה, כפי שנקבעו על ידי בית המשפט, יצרה התובעת מצג כלפי סוכן המכס כי אותו אדם משמש כשלוחה של היבואנית ובנסיבות העניין סוכן המכס לא היה צריך לחשוד כי האדם אינו שלוח לקבלת המטען מטעם היבואנית.

יתר על כן, מן הראיות שהוצגו בפני בית המשפט עולה כי אותו אדם הציג בפני סוכן המכס את שטרי המטען המקוריים נשוא הטובין שנמסרו לו. היבואנית לא טענה כי האדם החזיק בשטרי המטען שלא כדין; לא טענה כי שטרי המטען נגנבו או כי הוצאו במרמה או כי האדם לא היה זכאי להחזיק בהם (זאת על אף שלא הוכחה באופן פוזיטיבי הסבת שטרי המטען לטובת האדם).

האם יצא סוכן המכס ידי חובתו במסירת המטען לאותו אדם, על אף ידיעתו כי האדם אינו היבואן? האם רשאי היה סוכן המכס להסתמך על שטרי המטען המקוריים שהוצגו לו על ידי אותו אדם מבלי לבדוק בציציותיו, מהן זכויותיו בהתייחס למטען, ומבלי לדרוש הוראה כתובה ומפורשת מלקוחתו – בעלת המטען, למסור את המטען לאותו אדם?

בית המשפט דחה את התביעה כנגד סוכן המכס וקבע כי לא נפל כל פגם בהתנהלותו בעת מסירת המטען, כי לא הפר את ההסכם שבינו לבין לקוחתו ולא הפר את חובת הזהירות שהוא חב כלפיה.

בית המשפט מציג את שלושת תפקידיו של שטר המטען: האחד, קבלה מאת המוביל הימי לשולח המטען המעידה על מסירת המטען לרשותו של המוביל; השני, ראייה לחוזה ההובלה ותנאיו בין המוביל הימי לבין שולח המטען; והשלישי, הרלבנטי לענייננו, שטר המטען הוא מסמך קנייני המקנה למחזיק בו את הזכות לדרוש ולקבל את החזקה במטען הרשום בשטר המטען. בית המשפט מדגיש את התפקיד החיוני שממלא שטר המטען "בהקניית ביטחון ויציבות בעסקאות מסחריות בינלאומיות, שכן מעמדו הקנייני כמסמך הניתן לסיחור, משחרר את הצדדים ויתר הגורמים המעורבים בהעברת או במסירת הטובין נשוא השטר מהצורך להתחקות אחר תנאיה של עסקת היסוד שעמדה בבסיסו של שטר המטען". מכוח מעמדו של שטר המטען המאפשר קבלת החזקה במטען, הרי שיבואן שאין בידו שטר מטען מקורי, אינו זכאי לקבל את המטען, ומי שמשחרר לידיו את המטען חשוף לתביעה מצד המחזיק בשטר המטען המקורי, שכן העיקרון הוא כי המחזיק בשטר המטען המקורי (שאינו תמיד היבואן) הוא בעל הזכות לקבל את המטען (פס"ד טרנסכלל נגד מ.א.ר).

היות והצדדים לא טענו טענה כלשהי כנגד הסבת שטרי המטען לאותו אדם, הניח בית המשפט כי שטרי המטען הוסבו לו כדין. בית המשפט מדגיש כי סוכן המכס "חב חובת זהירות כלפי האוחז בשטר המטען המקורי; הוא צריך לצפות את הפגיעה במחזיק בשטר המטען המקורי המאבד את הבטוחה שלו, כאשר המטען משוחרר ללא הצגת שטר המטען המקורי; ומכאן שעמיל המכס חב חובת זהירות במסגרת עוולת הרשלנות ויכול הוא לחוב בעוולת הגזל אם הוא מוסר את המטען למי שאינו מחזיק בשטר המטען המקורי".

דחיית התביעה כנגד המכס וקביעת בית המשפט כי לא נפל כל פגם בהתנהלותו בעת מסירת המטען וכי לא הפר כל חובה, חוזית או נזיקית, כלפי היבואנית, מבוססת על שילובן של שתי הקביעות המצטברות: הראשונה, כי סוכן המכס היה רשאי להניח בנסיבות העניין כי האדם מקבל את המטען בהרשאתה ובשליחותה של היבואנית; והשנייה, כי אותו אדם הציג בפני סוכן המכס את שטרי המטען המקוריים ולא היה לסוכן המכס כל יסוד להניח כי החזקת שטרי המטען בידיו מקורה במרמה.

המסקנה העולה מפסק הדין היא שבהיעדר נסיבות מיוחדות המעלות חשד למרמה, לא מוטלת על סוכן המכס החובה לבדוק לעומק את זכותו של מחזיק שטר המטען ואם על פניו נראה כי אין לחשוד במחזיק שטר המטען כי החזקתו בשטר יסודה במרמה, מסירת המטען לידיו היא פעולה סבירה, ראויה המתחייבת מתפקידו. ניתן להוסיף ולומר כי חובת הזהירות שחב סוכן המכס כלפי המחזיק בשטר המטען כוללת לא רק את הפגיעה בו אם יימסר המטען לגורם אחר ומחזיק שטר המטען יאבד את הבטוחה שלו, היא כוללת, בנוסף, גם את הפגיעה במחזיק כדין בשטר המטען שסוכן המכס מונע ממנו, שלא כדין, את קבלת המטען.

עו"ד שמואל גרוסמן

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות