אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

אחריות המוביל הימי למכולה שסופקה על ידו
07/06/2016
חיוב משלחים וסוכני מכס בתשלום השתתפות עצמית בביטוחי אחריות מקצועית
07/06/2016
אחריות המוביל הימי למכולה שסופקה על ידו
07/06/2016
חיוב משלחים וסוכני מכס בתשלום השתתפות עצמית בביטוחי אחריות מקצועית
07/06/2016

אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

ביום 1.1.09 חתמו ראשי איגוד המשתמשים בהובלה ימית וארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים על אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי. הוראות האמנה מסדירות את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותי שילוח בינלאומי.

עם חתימת האמנה, הצטרפה ישראל למדינות רבות בעולם בהן מוסדרים עקרונות פעילותו, אחריותו וחבותו של המשלח הבינלאומי בהסדרי התקשרות STANDARD TRADING CONDITIONS, עימן ניתן למנות את אנגליה, קנדה, צרפת, בלגיה, גרמניה, איטליה, פורטוגל, הונג קונג, אינדונזיה, קניה, הולנד, פולין, סינגפור, דרום אפריקה, סרי לנקה, שוויץ, וייטנאם, בולגריה, אירלנד, סלובקיה, אוזבקיסטן, מדינות סקנדינביה ומדינות רבות נוספות. ניסוח האמנה , סעיפיה והגדרותיה, התבססו על הסדרי התקשרות דומים המקובלים בעולם.

נשיא לשכת המסחר חיפה ויו"ר איגוד המשתמשים, גד שפר, ציין כי "האמנה הינה תרומה גדולה לציבור היבואנים, היצואנים והמשלחים" ויו"ר ארגון התאגידים, אמיר שני, הזכיר את תקופת ההתנגחות ההדדית, לפני כ-10 שנים, במהלכה, היו מי שהעדיפו את ההתכתשות המשפטית, את חוסר הבהירות באשר לפעילות המשלח ואת ריבוי ההתדיינויות המשפטיות, על פני הידברות עניינית בין המשלחים למשתמשים וקביעת עקרונות התקשרות הוגנים ומקצועיים, כנהוג בעולם.

כחבר בוועדה המשפטית של FIATA, הפדרציה הבינלאומית המאגדת ארגוני משלחים וחברות שילוח בינלאומי בעולם, אני פוגש בכנסים השנתיים נציגי מדינות רבות התמהים על אי הסדרתו של השילוח הבינלאומי בישראל, באמצעות הסדר כדוגמת האמנה שנחתמה, כנהוג במדינותיהם.

נדמה כי הביקורת שהופנתה לאחרונה כנגד האמנה, מצד מי שהיו שותפים ל"מלחמות" העבר שבין ארגוני המשלחים והמשתמשים, מתעלמת מיתרונותיה הברורים של האמנה לשני הצדדים ומחוסר הוודאות הקיים כיום בפסיקה באשר למעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי. ניתן גם היה לצפות כי ההידברות העניינית ושיתוף הפעולה בין הארגונים יתקבלו בברכה.

האמנה מגדירה את מערך היחסים המקצועי ההדדי בין המשלח הבינלאומי ללקוח, מציעה מנגנון יעיל והוגן לפתרון מחלוקות ונותנת בידי הלקוח "כלי " לסנן באמצעותו את אותם משלחים בינלאומיים אשר אינם מוכנים להיכנס בסד המחוייבות המקצועית אשר נדרש בעצם קבלתם את האמנה.

האמנה מטילה על המשלח שורה של חובות מקצועיות:

• המשלח הבינלאומי "מצהיר כי הוא מורשה על פי החוק ובעל הכישורים, המיומנות והאמצעים המאפשרים לו ליתן את שירותי השילוח הבינלאומי ללקוח". 

• המשלח הבינלאומי מתחייב לפעול במתן שירותיו "במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי הלקוח והן כלפי רשויות מדינת ישראל ורשויות המדינות מהן מגיעים או אליהן נשלחים המטענים". 

• המשלח הבינלאומי "מתחייב לפעול על פי החוק ועל פי הדינים החלים על משלוח מטענים לישראל וממנה." בהקשרים חקיקתיים שונים יצקו בתי המשפט בישראל תוכן ממשי, מרחיק לכת, למונחים כגון, "מיומנות", "מהימנות" ו"נאמנות". הפועל היוצא הוא שמשלח בינלאומי שלא יפעיל כישורים מקצועיים ראויים או שלא יפעל על פי אמות מידה מקצועיות או שפעילותו לא תהא מתוך נאמנות ללקוחו- יפר את הוראות האמנה ועלול להיות מחוייב בנזקי הפרת התחייבותו כלפי הלקוח. 

• המשלח הבינלאומי "אחראי לבחירת מובילים בפועל ראויים ולהנחייתם המקצועית המתאימה, על פי צורכי הלקוח והמידע שמסר למשלח הבינלאומי." 

• בנוסף, המשלח הבינלאומי מתחייב כי הוא או גורם מקצועי מטעמו "ינחו את הלקוח- על פי בקשתו וככל שניתן- באשר למסמכים ולאישורים שעל הלקוח להמציא לצורך שילוח המטען או לכל מידע והנחיות הנדרש לביצוע המשלוח". 

• זאת ועוד, האמנה מסדירה את אחריותו של המשלח הבינלאומי "למסור ללקוח עדכונים, מעת לעת, לגבי סטאטוס המטען, ככל שנדרש בנסיבות העניין". 

• לעניין הביטוחים הנדרשים בהקשר לשילוח המטען, נקבע כי "המשלח הבינלאומי יסייע ללקוחו בהסדרת ביטוח המטען בהתייחס להובלתו…", זאת, כמובן, בכפוף לשמירת הדינים המתייחסים לפיקוח על עסקי ביטוח. 

• הלקוח מצדו, מחוייב למסור "למשלח הבינלאומי את כל המידע הרלבנטי למשלוח המטען, לרבות, תיאור מפורט של המטען, שוויו, משקלו, נפחו, אריזתו ויתר תכונותיו ומאפייניו ככל שהן רלבנטיים לשירותי השילוח הבינלאומי, לרבות היותו חומר מסוכן או מתכלה ו/או מטען יקר ערך".

מערכת החובות המקצועיות המוטלות על המשלח הבינלאומי על פי האמנה יוצרת תשתית משפטית איתנה להטלת אחריות מקצועית כבדת משקל על כתפי המשלח הבינלאומי. אין ספק, שהוראות האמנה יצמצמו את חילוקי הדעות, המובאים כל העת לפתחם של בתי המשפט, בשאלת אחריותו של המשלח הבינלאומי, ויקטינו את פערי הציפיות הקיימים בין הצדדים בשאלת תפקידו וחובותיו של המשלח.

זאת ועוד, על פי הסיכום שבין איגוד המשתמשים וארגון התאגידים, מתנה האמנה את השימוש בזכות העיכבון על המטען ומסמכיו, המוחזקים בידי המשלח, בגין חוב קודם, בפניית המשלח הבינלאומי ללשכת המסחר למינוי בורר אשר יכריע בעניין חובו של הלקוח למשלח הבינלאומי. הבורר, אשר מתמנה לתפקידו על ידי איגוד המשתמשים וארגון התאגידים, מחוייב לסיים את הליכי הבוררות בתוך תקופה של 30 יום. יצויין בהקשר זה כי לחברות הספנות נתונה, במקרים רבים, זכות עיכבון בלתי מותנית בגין חובות עבר, מכוח תנאי שטר המטען שהיא מוציאה למשלחים בינלאומיים או ישירות ללקוחות (ראה לדוגמא פש"ר 410/03 (מחוזי חיפה) תעשיות אלקטרוכימיות נ’ בורכרד ליינס). אין ספק שהסדר הבוררות על פי האמנה, יחסוך התדיינויות משפטיות מייגעות והוצאות ניכרות ומיותרות .

דוגמא מובהקת להסדר התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי ובמסגרתו הסדרת אחריותו של המשלח הבינלאומי ניתן למצוא בבריטניה, באמצעות תנאים כלליים של ארגון המשלחים הבריטי (Standard Trading Conditions- BIFA). תנאים אלו, הקיימים משנות ה- 70 ומתעדכנים מעת לעת- הוכרו על ידי בתי המשפט בבריטניה כתנאים הוגנים וסבירים. התנאים אושרו על ידי נציגי המשתמשים בבריטניה, כמו מכון היצוא הבריטי וארגון המשתמשים בהובלה ימית הבריטי. התנאים הכלליים באנגליה מוחלים על מערכות היחסים שבין המשלחים לבין הלקוחות בדרכים שונות. ישנם משלחים המגיעים להסכמה מפורשת עם הלקוחות בדבר החלת התנאים הכלליים, ישנם משלחים הנוהגים לצרף לצדו האחורי של נייר המכתבים שלהם או להצעות המחיר הנשלחות ללקוחות את העתק "מסמך התנאים הכלליים" (Standard Trading Conditions). ישנם משלחים הנוהגים לציין על גבי ניירות המכתבים שלהם, דוא"ל, חשבוניות ומסמכים אחרים כי אחריותם כפופה למסמך התנאים הכלליים אשר ניתן לעיין בו במשרדי המשלחים או באתר האינטרנט של חברת השילוח.

החלתם המחייבת של התנאים הכלליים על המשלח הבינלאומי והלקוח נתונה להכרעת בית המשפט. כך לדוגמא, בעניין Granville Oils & Chemicals Ltd. v’ Davies Turner & Co, English Court of Appeal, 15 April 2003 בית המשפט לערעורים בבריטניה החיל, בנסיבות המקרה, את התנאים הכלליים של BIFA ונתן תוקף לתקופת התיישנות מקוצרת של 9 חודשים, כפי שנקבעה באותם תנאים. מדובר היה במשלח בינלאומי שהתקשר עם לקוח בהסכם לאריזת והובלת מטען צבע מכווית לבריטניה. הסכם ההובלה שבין הצדדים החיל על ההתקשרות את התנאים הכלליים של BIFA. המטען הגיע ניזוק והלקוח תבע את המשלח. הערכאה הראשונה פסקה כי התנאי הקובע תקופת ההתיישנות של 9 חודשים, במסגרת התנאים הכלליים, הינו מרחיק לכת ובנסיבות העניין, אינו סביר והגיוני. בית המשפט לערעורים בבריטניה הפך את פסק הדין וקבע כי תקופת ההתיישנות של 9 חודשים, על פי הקבוע בתנאים הכלליים, הינה סבירה ותקפה. בית המשפט לערעורים קבע, בין היתר, כי המשלח פעל כמתאם הובלה ואם הוא חב כלפי הלקוח בגין נזק לטובין, הרי שהגיוני וסביר שתהיה לו האפשרות להעביר את האחריות, בדרך של תביעה משפטית כנגד המוביל האחראי. בית המשפט לערעורים פסק, כי בנסיבות העניין, בתביעת נזק או חוסר למטען כנגד משלח בינלאומי, לרבות בתביעת שיבוב של חברת הביטוח שביטחה את הלקוח, תקופת התיישנות של 9 חודשים היא סבירה והוגנת.

בעניין Frans Maas (UK) Ltd v’ Samsung, English Commercial Court, June 2004, אשר נדון אף הוא בבית המשפט בבריטניה, היה מדובר בלקוח שאחסן באמצעות משלח בינלאומי טלפונים ניידים. הטלפונים נגנבו מהמחסן והשאלה שעמדה לדיון היא האם התנאים הכלליים חלים על היחסים שבין הצדדים. למרות שלא היה הסכם פורמאלי בכתב בין הצדדים, קבע בית המשפט בבריטניה כי היחסים בין הצדדים כפופים לתנאים הכלליים של BIFA, זאת לאור העובדה כי הצדדים היו בקשר עסקי במשך 14 שנים, במהלכן שלח המשלח הבינלאומי ללקוחו מסמכים וחשבוניות המציינים כי אחריות המשלח כפופה לתנאים הכלליים והלקוח קיבל את המסמכים ולא הביע כל התנגדות לאמור בהם. לאחר שהחיל בית המשפט את התנאים הכלליים על הצדדים להתקשרות קבע בית המשפט כי תנאי מגבלת האחריות הינם סבירים בנסיבות העניין ואינם מנוגדים לחוק החוזים האחידים האנגלי. בהקשר זה, ציין בית המשפט כי התנאים הכלליים ידועים היטב ונעשה בהם שימוש שכיח. לשני הצדדים הייתה "יכולת מיקוח" שווה ואם ביקש הלקוח להתנות על תוכנם של התנאים, לא היה מנוע מלעשות כן. כפועל יוצא, קבע בית המשפט כי המשלח הבינלאומי אחראי לגניבת הטלפונים אך הגביל את גובה אחריותו בהתאם לתנאי BIFA.

ככלל, בודקים בתי המשפט, בכל מקרה ומקרה, את ידיעתו והסכמתו של הלקוח להחלת התנאים הכלליים, בהתאם לנסיבות ההתקשרות ומערכת היחסים שבין הצדדים. מובן שאין כל מניעה כי המשלח הבינלאומי ולקוחו יערכו שינויים כאלה ואחרים, בהסכמה הדדית, בתנאי ההתקשרות ביניהם ואין הם מנועים מהחלת האמנה בשינויים כלשהם או מאי החלתה כלל על מערכת היחסים ביניהם.

לסיכום, אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי מסדירה באופן הוגן ומאוזן את מערכת היחסים המקצועית שבין המשלח הבינלאומי ללקוחותיו. האמנה מסירה את העמימות המאפיינת כיום את גדרי אחריותו של המשלח הבינלאומי, עמימות היוצרת ריבוי התדיינויות משפטיות ופסיקות סותרות.

עו"ד שמואל גרוסמן ועו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

תפריט נגישות