אחריות המשלח הבינלאומי כוללת גם ניהול ופיקוח על תהליך ההובלה

מי אחראי להובלת המטען ממסוף ממ"ן למטוס?
07/06/2016
ערך הטובין לצרכי מכס – לפי מחיר העסקה בפועל
07/06/2016
מי אחראי להובלת המטען ממסוף ממ"ן למטוס?
07/06/2016
ערך הטובין לצרכי מכס – לפי מחיר העסקה בפועל
07/06/2016

אחריות המשלח הבינלאומי כוללת גם ניהול ופיקוח על תהליך ההובלה

שאלת אחריות המשלח התעוררה בעקבות תביעה כספית שהגיש המשלח כנגד הלקוח בגין שירותי שילוח שלא שולם עבורם. בהגנתו טען הלקוח כי התשלום היה כפוף לכך שהמשלח יספק ללקוח את שירותי השילוח במיומנות מקצועית, כך שהמשלוח, אשר סוכם על שיגורו, יגיע ליעדו במועד שנקבע. לטענת הלקוח, המשלח לא עמד בהתחייבויותיו, המשלוח לא הגיע ליעדו במועד המוסכם, עוכב בנמל שבועות ארוכים ואף לא היה ברור מתי יגיע. עקב מצגים שהציג המשלח ללקוח בדבר מועדי הגעת המשלוח ליעדו, הטיס הלקוח עובדים למקום הגעת המשלוח על מנת לטפל בו ומשלא הגיע, הוטסו העובדים בחזרה לישראל ונזקי הטסתם הוערכו על ידי הלקוח בסך של כ-50,000 ₪.

המשלח, שיוצג באמצעות עו"ד ניר ספיר, טען כי עיסוקו הוא בהסדרה בלבד של הובלה בינלאומית ושירותים נלווים והוא אינו עוסק בהובלת המטענים בפועל או בפעולות אחרות הכרוכות בכך. לטענתו, הלקוח היה מודע לתפקיד זה של המשלח והסכים לשכור את שירותיו למטרה זו. היות וכך, משיצא המשלוח ליעדו והוסדרה ההובלה, מילא המשלח את תפקידו בצורה הטובה ביותר והעיכוב שנגרם בנמל לא היה באחריותו.המשלח הוסיף וטען כי לפנים משורת הדין, ניסה לקדם את העברת המשלוח ליעדו מהר ככל שניתן, זאת למרות שכבר מילא את תפקידו והסדיר את ביצועה של ההובלה.

לצורך ההכרעה בחילוקי הדעות בין המשלח ללקוח, נדרש בית המשפט להסכם ההתקשרות שבין הצדדים. ההסכם קבע כי המשלח יספק ללקוח "שירותי שילוח מקומי ו/או בינלאומי, לרבות עמילות מכס, לוגיסטיקה ותערוכות וכן שירותים קשורים בכפוף להצעת המחיר אם ישנה". בהצעת המחיר הציע המשלח לספק ללקוח שירותי שילוח בינלאומי ביצוא ימי, כאשר התמחור כולל את דמי ההובלה וכן תשלום עבור השירותים וההוצאות הנוספות אשר כרוכים בביצוע המשלוח, למעט מיסים בנמל היעד. בית המשפט מדגיש כי הן בהסכם, הן בהצעת המחיר והן בעדותו של המשלח, לא צוין כי המשלח עוסק אך ורק בהסדרת השילוח, ואיננו אחראי למעקב אחר המשלוח ולטיב השירות שניתן על ידי הגורמים השונים. העובדה שהמסמכים נוסחו על ידי המשלח ולא על ידי הלקוח מחזק את נטיית בית המשפט לפרשם כנגד המשלח, לאור הכלל המשפטי הקובע כי במקרה של ספק בפרשנותו של מסמך יפורש המסמך כנגד מי שניסחו.

חיזוק למסקנתו כי המשלח אינו יכול לפטור עצמו בעצם הסדרת השילוח, מוצא בית המשפט בהתנהגות המשלח עצמו שלא ראה עצמו כמי שסיים את תפקידו מרגע שהמשלוח יצא לדרכו מישראל. גם לאחר מכן המשיך המשלח לעקוב אחר המשלוח ולעדכן את הלקוח בדבר מקום הימצאו ומועד הגעתו המשוער לנקודות היעד השונות. בית המשפט דוחה את טענת המשלח כי לא היה צורך לנהל את ביצוע המשלוח, וקובע כי "ביצוע משלוח בינלאומי אשר מצריך טיפול במכולות, פריקה וטעינה, הובלה ימית ויבשתית בין מספר תחנות ביניים, תשלום לגורמים שונים ופעולות נוספות אינו מתנהל מעצמו, ודורש פיקוח וניהול". זאת ועוד, המשלח הציג בפני הלקוח מצג על פיו הוא בעל המיומנויות הלוגיסטיות, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע המשלוח ולהגעתו ליעדו במועד שנקבע. העובדה שהמשלח אינו עוסק אך ורק ב"שליחת ניירת" ובהזמנת שירותים עבור לקוחותיו, אלא גם ביישום פתרונות לוגיסטיים ובניהול המשלוח, ניכרת הן בתפקודו בפועל של המשלח והן מהמסמכים שנוסחו על ידו. גם הסיסמה ששולבה בסמלו המסחרי של המשלח, on time, חיזקה את מסקנת בית המשפט בעניין מחוייבות המשלח להגעת המשלוח במועד המוסכם. אמנם קיימת אבחנה בין תפקידו של המשלח לבין תפקידו של מבצע ההובלה בפועל, אך גם על המשלח מוטלת החובה לפעול במיומנות ובזהירות סבירה, ולא כך נהג באותו מקרה. המשלוח התעכב בנמל משך שבועות ארוכים ועל אף בקשותיו החוזרות ונשנות של הלקוח בנדון, לא נעשה דבר על מנת לנסות ולמצוא פיתרון לבעיה, כגון, הובלת המטען בדרך חלופית. לפיכך, קובע בית המשפט כי המשלח לא פעל במיומנות הסבירה הנדרשת.

המסקנה העיקרית העולה מפסק הדין, בדומה לפסקי דין קודמים שדנו באחריותו של המשלח הבינלאומי, היא כי אחריותו של המשלח הבינלאומי נגזרת מתוכנם של המצגים שהציג כלפי הלקוח ומתוכנן של ההתחייבויות שקיבל על עצמו, בכל מקרה ומקרה, ומאופן קיומם (או אי קיומם) של מצגים והתחייבויות אלו על ידו. בלשון בית המשפט: "היקף האחריות על משלח סחורה, כמו גם על כל נותן שירות אחר, נגזרת בין היתר מהגדרת תפקידו על פי הסכמת הצדדים בכתב, בעל-פה או בהתנהגות, ומהממצאים שבפני ניכר, כמפורט לעיל, שהגדרת תפקידה של התובעת (המשלח הבינלאומי) כללה גם ניהול ופיקוח על תהליך ההובלה".

גם העובדה שבשטר המטען שהוציא המוביל הימי ללקוח, נקבע כי המוביל הימי אינו אחראי לזמני הגעת המשלוח, איה מעלה ואינה מורידה לעניין מידת אחריותו של המשלח לביצוע תפקידו. המשלח, כמי שהופקד על בצוע הפעולות הדרושות לצורך הגעת המשלוח ליעדו במועד, נושא בחובות כלפי הלקוח באופן בלתי תלוי באחריותם של יתר המעורבים בהובלה.

לאור כל האמור לעיל, פוסק בית המשפט כי המשלח הפר את חוזהו עם הלקוח. עם זאת, עצם האיחור בהגעת המשלוח אינו בהכרח מלמד על אי קיום החוזה בכללותו ואין בו כדי לגרום לשלילה מוחלטת של זכאות המשלח לתשלום עבור שירותיו. אמנם ייתכנו מקרים מסויימים שבהם איחור בביצוע ההתחייבויות משמעותו הלכה למעשה הפרת החוזה בכללותו, אך זאת כאשר ביצוע ההתחייבות באיחור הינו חסר כל תועלת או שיש בו משום תועלת אפסית. (הדוגמא המובהקת למקרה כזה הוא הגעתם באיחור של פרטי תצוגה המיועדים לתערוכה לאחר סיומה, במקרה כזה גם איחור של מספר ימים הופך את המשלוח לחסר כל תועלת). במקרה שנדון בפסק הדין, אין חולק כי המשלוח הגיע בסופו של דבר ונעשה בו שימוש מלא. הלקוח לא הצליח להוכיח, בראיות של ממש, מה היקף הנזק הממוני שנגרם לו, אם נגרם לו, עקב האיחור. גם נזקי הטסת העובדים לחו"ל לא הוכחו כראוי על ידי הלקוח. בנסיבות העניין, אף שנקבעה אחריותו המשפטית של המשלח הבינלאומי לאיחור בהגעת המשלוח ליעדו, לא הופחת שכרו של המשלח, למעט הפחתה חלקית של 10,000 ₪ כפיצוי בגין נזקים לא ממוניים כגון טרחה ועוגמת נפש, הואיל ולא הוכח על ידי הלקוח כי נגרם לו נזק ממוני עקב הגעת המשלוח באיחור.

לסיכום, יש להקפיד על הגדרת מהות ההתקשרות עם הלקוח והיקף אחריותו של המשלח תוך קביעה ברורה של ההסתייגויות לאחריות, לרבות, באותם המקרים שאינם תלויים במשלח אלא בחברות התעופה/ספנות ובגורמים לוגיסטיים אחרים.

אין צורך לומר כי על המשלח הבינלאומי מוטלת החובה לבצע את המטלות הכרוכות בביצוע תפקידיו במיומנות ובסבירות.

עו"ד שמואל גרוסמן

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. 

המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים 

תפריט נגישות